Administrativní a právní kroky nezbytné pro instalaci firemní FVE

ESG je dnes klíčovým tématem, které rezonuje ve všech firmách, bez ohledu na jejich velikost. Firmy hledají způsoby, jak podpořit svou udržitelnost a jednou z možností je instalace fotovoltaické elektrárny, která vede i k částečné energetické soběstačnosti a šetření finančních nákladů na provoz.

Realizace fotovoltaické elektrárny s sebou nese několik administrativních a právních kroků. Ačkoli to může působit jako složitý proces, zkušená firma specializující se na instalaci fotovoltaiky vás provede celým procesem a vyřeší většinu administrativních náležitostí za vás, včetně zajištění potřebných dokumentů.


Co tedy pořízení fotovoltaické elektrárny obnáší?

Určité kroky jsou nezbytné pro všechny fotovoltaické elektrárny, nehledě na jejich výkon. Další povinnosti ale přibývají pro elektrárny o výkonu 50 kWp a více, zejména získání stavebního povolení a licence pro výrobu elektřiny.


Žádost o připojení

Prvním nezbytným krokem před realizací jakékoliv fotovoltaické elektrárny, která bude připojena do distribuční sítě, je podat žádost o připojení u provozovatele distribuční soustavy (PDS). V České Republice jsou provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ, PRE a EG.D – není možné si z nich zvolit, záleží na tom, na jakém území se nacházíte. PDS ověří kapacitu sítě a návrh smlouvy zašle do 30 dní a po jejím podepsání Vám tak je rezervován výkon v síti.

Pokud v distribuční síti není dostatek místa, je nutné podat žádost o zjednodušené připojení. Při tomto typu připojení lze provozovat fotovoltaickou elektrárnu pouze pro vlastní spotřebu, bez možnosti prodeje přebytků elektřiny. Po rozšíření kapacity sítě můžete znovu požádat o standardní připojení a prodej přebytků.


Žádost o dotace

Pro většinu firem není získání dotace podmínkou pro její realizaci, jelikož při velké spotřebě je návratnost i bez finanční podpory jen pár let. Možnosti pro získání dotace ale jsou.

Aktuálně je možné žádat o podporu z programu RES+, která může pokrýt až 50% nákladů na realizaci firemní fotovoltaické elektrárny s výkonem od 50 kWp (na katastrálním území Prahy nad již od 10 kWp) až do 5MW s vlastní spotřebou elektřiny. Žádost je nutné podat do 31.10.2024.


Stavební povolení

Získat stavebního povolení je vždy povinné pro elektrárny o výkonu 50 kWp a více. Elektrárny s nižším výkonem, jejíž instalace nezasahují do nosných konstrukcí, zpravidla stavební povolení nepotřebují. Pokud se objekt nachází v památkové zóně, bude pravděpodobně potřeba získat povolení od památkového úřadu.

U elektrárny s výkonem 100 kWp a více je také kromě získání stavebního povolení potřebná po její realizaci kolaudace.

Důležité je také při projektování FVE brát ohled na požární bezpečnost. Dle vyhlášky MPO z května roku 2023 je u elektráren s vyšším výkonem jak 10 kWp nutné instalovat bezpečností odpínače (červené tlačítko), nebo optimizéry.


Licence na výrobu elektřiny

Získání licence na výrobu elektřiny od Energetického regulačního úřadu (ERÚ) se týká opět výroben s výkonem 50 kWp a více. Pro zařízení s nižším výkonem je nutné žádat o licenci, pokud plánujete vyrábět elektřinu jako součást své podnikatelské aktivity nebo pokud je ve stejném místě již připojeno jiné zařízení na výrobu elektřiny.

Při podávání žádosti je nutné doložit svou bezúhonnost, zletilost, svéprávnost, majetkový vztah k zařízení, revizní zprávu FVE a dokumenty ke stavebnímu povolení (pokud bylo potřeba).

Jste povinni také zvolit odpovědného zástupce. U výroben nad 50 kWp musí mít odpovědný zástupce prokázat odbornou způsobilost. U nižších výkonů odborná způsobilost není potřeba. Odborná způsobilost se prokazuje prostřednictvím ukončeného vzdělání a praxe v daném oboru, jak je specifikováno v příslušných ustanoveních. To může zahrnovat vysokoškolské vzdělání technického směru a minimálně tříletou praxi, nebo úplné střední odborné vzdělání technického směru s maturitou a minimálně šestiletou praxi v oboru.


Registrace u Operátora trhu

Pokud jste museli získávat licenci pro výrobu elektřiny, do 30 dnů od její vydání žádáte o registraci u Operátora trhu (OTE) a registrace se vždy vyřizuje elektronicky.


Připojení do distribuční soustavy a umožnění trvalého provozu

Po revizi fotovoltaické elektrárny se podává žádost o trvalé připojení do distribuční sítě na základě předem uzavřené smlouvy o připojení. Po prvním paralelním připojení, trvalém připojení elektrárny do sítě, jsou povoleny přetoky. To znamená, že nadbytečná energie, kterou nespotřebujete a neuložíte do fyzických baterií, je posílána do sítě.


Smlouva o výkupu přebytků

Pro možnost prodeje přebytků energie do sítě je nutné uzavřít smlouvu o odkupu přebytků s obchodníkem s elektřinou. Můžete tuto smlouvu podepsat buď se svým stávajícím dodavatelem, nebo si vybrat jiného obchodníka bez vazby na dodávku elektřiny. Máte možnost volby mezi obchodníkem, který vykupuje elektřinu za fixní cenu, nebo prodávat přebytky za aktuální tržní cenu na burze.

Závěrem lze říci, že s ohledem na složitost a náročnost administrativních a právních kroků je klíčové mít po svém boku zkušenou a spolehlivou realizační firmu, která vám s celým procesem pomůže a zajistí, že veškeré náležitosti budou řádně vyřízeny. Jsme připraveni stát se vaším partnerem v této důležité fázi vašeho podnikání směrem k udržitelnější budoucnosti.

Pokud řešíte fotovoltaickou elektrárnu pro svou firmu, neváhejte se nám ozvat.